بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (215-224)

عنوان : ( مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم )

نویسندگان: طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر باقیمانده کودهای آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک و وزن خشک گیاه و ترکیب شیمیایی گندم (Triticum aestivum L.) ، پس از برداشت ارزن(Panicum italicum L.) ، در یک طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمارهای آزمایشی در کشت قبلی شامل کودهای آلی (کمپوست زباله شهری و کود گاوی) هر کدام معادل 25 تن در هکتار، عنصر روی در دو سطح صفر و 50 کیلوگرم در هکتار و عنصر بر در دو سطح صفر و 10 کیلوگرم در هکتار بوده که پس از برداشت ارزن، اثرات باقی مانده کودها در خاک بر گیاه گندم بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد باقیمانده کاربرد کودهای گاوی و کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنی دار pHخاک، درصد کربن آلی و فراهمی عناصر آهن، روی، مس و بر در خاک گردید. باقیمانده روی باعث افزایش معنی دار وزن ماده خشک گندم و نیز مقدار های عناصر آهن و روی در خاک و گیاه شد. در حالی که مقدار عنصر بر شاخساره گندم با مصرف روی کاهش قابل توجهی داشت. باقیمانده 10 کیلوگرم عنصر بر در هکتار مقدار های آهن را معادل 2 درصد، مس را 4/1 درصد و بر را 6/65 درصد در گندم افزایش داده، ولی در مقدار روی تأثیر معنی داری نداشت. صرف نظر از فراهمی عناصر بر و روی، اثرات باقیمانده کاربرد کودهای آلی منجر به افزایش معنی دار مقدار عناصر آهن، روی، مس و بر در گیاه گردید. برهمکنش کودهای آلی و عناصر بر و روی بر مقدار عناصر روی، آهن، بر و مس در گیاه نیز معنی دار شد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که باقیمانده کودهای آلی، عناصر روی و بر از کشت قبلی می تواند برای گیاه بعدی به طور موثری در حاصلخیزی خاک و کیفیت گیاه تأثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی

, شوری خاک, عناصر کم مصرف, کود گاوی, کمپوست زباله شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021565,
author = {نژادحسینی, طیبه and آستارائی, علیرضا},
title = {مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {215--224},
numpages = {9},
keywords = {شوری خاک،عناصر کم مصرف،کود گاوی،کمپوست زباله شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم
%A نژادحسینی, طیبه
%A آستارائی, علیرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]