بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (12-18)

عنوان : ( بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp )

نویسندگان: علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی بعلت بازیافت و امکان تولید مواد با ارزش افزوده، مزایای اقتصادی و اکولوژیکی فراوانی را دارا می باشد. استفاده از روش بیولوژیکی به منظور تجزیه ضایعات کشاورزی روشی جدید برای بهبود قابلیت هضم این مواد و تسهیل تجزیه توسط سایر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. دراین مطالعه قابلیت تجزیه زیستی چندین گونه و همچنین جدایه از جنس تریکودرما روی کاه و کلش گندم انجام شد. دو هفته پس از تلقیح حدایه ها به کاه وکلش، خشک کردن آنها در دمای 75 درجه سانتی گراد، نمونه‌ها را وزن کرده و کاهش فیبرهای شوینده اسیدی (ADF) و فیبرهای شوینده خنثی (NDF) برای هر نمونه در اثر رشد قارچ در مقایسه با نمونه شاهد بررسی گردید. نتایج نشان داد که تجزیه زیستی ضایعات گیاهی به گونه قارچی و حتی جدایه آن بستگی دارد. NDF و ADF کاه و کلش گندم توسط گونه‌های تریکودرما ریسه‌ای، لانگی‌براچیاتوم بیشتر از سایر گونه‌ها کاهش یافت. بطور کلی کاهش NDF ضایعات کشاورزی توسط قارچ نسبت به ADF بیشتر بود. اگرچه تریکودرما ریسه‌ای مقدار ADF کاه و کلش گندم را کاهش بیشتری داد. بنابراین برای بهبود قابلیت هضم و همچنین کوتاه نمودن مدت زمان کمپوست ‌سازی، تیمارکردن کاه وکلش و بقایای گندم با قارچ تریکودرما و بویژه گونه‌های ریسه‌ای و لانگی‌براچیاتوم می‌تواند از کارآیی بهتری برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, بقایای گندم, فیبرهای شوینده اسیدی, فیبرهای شوینده خنثی, قارچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021566,
author = {آستارائی, علیرضا and فارسی, محمد and پاکدین پاریزی, علی and قائمی, مرجان and فلاح پور, فرنوش},
title = {بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {12--18},
numpages = {6},
keywords = {بقایای گندم،فیبرهای شوینده اسیدی،فیبرهای شوینده خنثی،قارچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp
%A آستارائی, علیرضا
%A فارسی, محمد
%A پاکدین پاریزی, علی
%A قائمی, مرجان
%A فلاح پور, فرنوش
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]