بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (103-110)

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از فناوری سنجش از دور اغلب موجب کاهش هزینه و افزایش دقت و سرعت شده و روز به روز بر اهمیت این فناوری در راستای توسعه پایدار افزوده می شود. از این رو در تحقیق حاضر امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی با انگیزه دستیابی به مدلی مناسب برای پایش و مطالعه پوشش گیاهی منطقه نیشابور و بررسی رابطه پراکنش پوشش گیاهی با خصوصیات خاک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که نسبت های باندی و آنالیز مؤلفه های اصلی نسبت به اغلب تک باندها در مطالعه و تفکیک پدیده های منطقه مورد مطالعه از قابلیت بالاتری برخوردار هستند. همچنین شاخص های مختلف در شرایط منطقه مذکور نتایج متفاوتی را ارائه می دهند، به طوری که شاخص ها با بالاترین ضریب تبیین در آشکارسازی پوشش گیاهی منطقه نقش مهمی ایفا می کنند. از طرفی روش های به کارگرفته شده بر اساس تفکیک کاربری برای مطالعه تغییرپذیری پوشش منطقه مورد مطالعه نتایج بهتری را ارائه می دهند.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, شاخص پوشش گیاهی, لندست, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021567,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and آستارائی, علیرضا and قائمی, مرجان},
title = {بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {103--110},
numpages = {7},
keywords = {سنجش از دور، شاخص پوشش گیاهی،لندست،مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A آستارائی, علیرضا
%A قائمی, مرجان
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2010

[Download]