تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (4), سال (2007-6) , صفحات (211-228)

عنوان : sam shepard, modern and postmodern drama ( سام شپرد و ادبیات نمایشی مدرن و پست مدرن )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا د بیا ت نما یشی آ مریکا از روز ها ی آغازین همواره سیر تکا ملی را پشت سر گذاشته است . ا ین نوع ا دبیا ت که بصو رت جدی در قر ن بیستم آغاز می شو د با نمایش نا مه های یو جین او نیل شنا خته می شو د. همزما ن با او و پس از او نما یشنا مه نو یسا ن متعد د ی ظهو ر کرد ند که بر جسته تر ین آ نا ن تنسی ویلیا مز و آر تو ر میلر می با شند.ا ین دو به همر ا ه او نیل نمایشنا مه نو یسا ن مدرنیست محسو ب می شو ند . با ظهور ا د وارد ا لبی نو ع جدیدی از این ا دبیا ت ظهورمی کند که نا شی از تئا تر آ بسورد ارو پا ست . پس از البی نما یشنا مه نویسا ن مطرح د یگری که با آغاز پست مد رنیسم پا به عر صه نمایشنا مه نویسی گذ اشتند و ا کنون نیز به کا ر مشغو لند کم نیستند . یکی از برجسته تر ین آ نا ن سا م شپر د است که ا یده \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ترانسفرمی شن \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" یا تغییر شخصیت را در کارها یش به نما یش می گذارد. ا ین مقا له بررسی کا ملی را از ا ین نمایشنا مه نویس و آ ثا ر او ارائه می د هد .

کلمات کلیدی

نما یشنامه . ا دبیا ت نما یشی . مدرنیسم . پست مدرنیسم . سام شپرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102158,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {sam shepard, modern and postmodern drama},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
volume = {39},
number = {4},
month = {June},
issn = {1735-1596},
pages = {211--228},
numpages = {17},
keywords = {نما یشنامه . ا دبیا ت نما یشی . مدرنیسم . پست مدرنیسم . سام شپرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T sam shepard, modern and postmodern drama
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]