دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-06

عنوان : ( تاثیر بیش بود برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea maize L.) در محیط آبکشت )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت گیاهی است پر توقع که با مصرف متعادل عناصر غذایی می‌توان عملکرد آن را افزایش داد. در تغذیه گیاه نه تنها باید عنصر به اندازه کافی در دسترس آن قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل در رعایت نسبت میان همین عناصر غذایی از اهمیتی زیاد برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر عناصر غذایی در شرایط آبکشت بر خصوصیات رشدی ذرت دانه‌ای رقم DKC3511(DEKALB)، پژوهشی بصورت طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل محلول غذایی هوگلند حاوی غلظت 10 برابر نیتروژن (N10) محلول غذایی حاوی غلظت 10 برابر پتاسیم (K10) ، محلول غذایی حاوی غلظت 10 برابر فسفر (P10) ، محلول غذایی حاوی غلظت 10 برابر آهن (Fe10) ، محلول غذایی حاوی غلظت 10 برابر روی (Zn10) و تیمار شاهد (محلول هوگلند) بود. صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، سطح برگ و شاخص کلروفیل برگ. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سطح برگ (cm2 111)، وزن خشک اندام هوایی (55/0گرم)، وزن خشک ریشه (20/0 گرم) در تیمار Zn10مشاهده شد، درحالیکه تیمار Fe10 بیشترین میزان شاخص کلروفیل (52) را از خود نشان داد. کمترین میزان سطح برگ (cm2 76) و وزن خشک ریشه (08/0 گرم) نیز در تیمار P10به‌دست آمد. میزان کلروفیل برگ‌ها نیز در طی زمان در تمامی تیمارها کاهش یافت. از آنجایی که ترکیبات حاوی آهن در گیاهان در واکنشهای اکسید اسیون و احیاء در تنفس و فتوسنتز نقش دارند، بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش غلظت آن تا حد مطلوب، میزان کلروفیل برگ ها نیز افزایش یابد.

کلمات کلیدی

, محیط آبکشت, آهن, ذرت, شاخص کلروفیل برگ, سطح برگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021581,
author = {گلدانی, مرتضی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {تاثیر بیش بود برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea maize L.) در محیط آبکشت},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {محیط آبکشت، آهن، ذرت، شاخص کلروفیل برگ، سطح برگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیش بود برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea maize L.) در محیط آبکشت
%A گلدانی, مرتضی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور
%D 2011

[Download]