دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-03

عنوان : ( تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی اکسید کربن یکی از مهمترین نهاده‌های لازم برای فتوسنتز و رشد گیاهان محسوب می‌شود. این بررسی به منظور تاثیر غلظت‌های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد و تاج خروس در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت‌های مختلف CO2 (ppm 365، 520 و 750 ) و فاکتور دوم رقابت درون گونه‌ای و بین گونه‌ای بود که برای هرکدام از گیاهان کنجد و تاج خروس بطور جداگانه انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت CO2 در گیاه کنجد ارتفاع، تعداد میانگره، طول میانگره و وزن خشک ساقه اصلی افزایش و درگیاه تاج خروس کاهش یافت. اثر غلظت‌های مختلف CO2 بر میزان فتوسنتز و تعرق در گیاه کنجد و تاج خروس معنی‌دار بود. همچنین ازدیاد غلظت CO2 منجر به افزایش میزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و کاهش آنها در تاج خروس شد..در گیاه کنجد اثر رقابت معنی‌دار بود و رقابت بین گونه‌ای برتری داشت. صفات ریشه از جمله سطح ، مجموع طول و وزن خشک ریشه در گیاه کنجد تحت تاثیر معنی دار غلظت‌های مختلف CO2قرار گرفت، بطوریکه با ازدیاد غلظت CO2 افزایش نشان دادند. ولی در گیاه تاج خروس سطح، متوسط قطر، مجموع طول و وزن خشک ریشه با افزایش غلظت CO2 کاهش نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت CO2 در گیاه کنجد به عنوان یک گیاه C3 و گرما دوست، باعث برتری از نظر رشد و تولید خواهد شد و درگیاه تاج خروس افزایش غلظت CO2 تاثیری بر تولید آن نداشته ولی درجه حرارت بالای ناشی از افزایش غلظت CO2 باعث کوتاهی طول دوره رشد و کاهش سرعت رشد و تولید می‌شود.

کلمات کلیدی

, فتوسنتز, تعرق, غلظت CO2, رقابت درون گونه‌ای, رقابت بین گونه‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021582,
author = {گلدانی, مرتضی and نصیری محلاتی, مهدی and شور, محمود and خرازی, سیده مهدیه},
title = {تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.))},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فتوسنتز، تعرق، غلظت CO2، رقابت درون گونه‌ای، رقابت بین گونه‌ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.))
%A گلدانی, مرتضی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A شور, محمود
%A خرازی, سیده مهدیه
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور
%D 2011

[Download]