دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-03

عنوان : ( تاثیر کمبود عناصر غذایی پر مصرف (NPK) بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت در محیط آبکشت )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از تکنیک‌های جدید در زمینه کشاورزی نوین، نظیر کشت بدون خاک یا آبکشت امکان کنترل هرچه بهتر و دقیق‌تر تغذیه گیاهان را فراهم کرده است.به منظور بررسی تاثیر عناصر غذایی پر مصرف در شرایط آبکشت بر خصوصیات رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای KWS2360)و (Ressuda Pionee، پژوهشی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل محلول غذایی فاقد نیتروژن (N)، محلول غذایی فاقد فسفر (P)، محلول غذایی فاقد پتاسیم (K)، محلول غذایی فاقدNP ، محلول غذایی فاقد NK، محلول غذایی فاقد PK ، محلول غذایی فاقد NPK و محلول غذایی حاوی NPK بود. صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، تعداد برگ، سطح برگ و میزان کلروفیل برگ. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سطح برگ (cm2 561)، وزن خشک اندام هوایی (22 گرم) در تیمار حاوی NPK و در رقم KWS2360 مشاهده شد، درحالیکه تیمار حاوی NPK در رقم Ressuda Pionee بیشترین وزن خشک ریشه (8/3 گرم) و تعداد برگ (6/5) را از خود نشان داد. کمترین میزان سطح برگ (cm2 45) و تعداد برگ(3) در تیمار فاقد NK به‌دست آمد. همچنین کمترین میزان وزن خشک ریشه (12/0 گرم) و وزن خشک اندام هوایی (31/0 گرم) در تیمار فاقد NPK مشاهده شد. میزان کلروفیل برگ‌ها در طی زمان کاهش یافت. شیب منحنی کاهش میزان کلروفیل در تیمارهای بدون NPK، NK وNP در مقایسه با تیمارهای حاویNPK بیشتر بود. ارقام ذرت در تیمار حاوی NPK دوره رشدی طولانی‌تری را نسبت به سایر تیمارها داشت. رقم KWS2360 در مقایسه با رقم Ressuda Pionee تحت شرایط تنش عناصر غذایی از رشد بهتری بر خوردار بود.

کلمات کلیدی

, ذرت, عناصر پر مصرف, آبکشت, نیتروژن, پتاسیم, فسفر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021584,
author = {گلدانی, مرتضی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {تاثیر کمبود عناصر غذایی پر مصرف (NPK) بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت در محیط آبکشت},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذرت، عناصر پر مصرف، آبکشت، نیتروژن، پتاسیم، فسفر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کمبود عناصر غذایی پر مصرف (NPK) بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت در محیط آبکشت
%A گلدانی, مرتضی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور
%D 2011

[Download]