دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-03

عنوان : ( اثرات تراکم کاشت و رقم بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ذرت (Zea maize L.) در شرایط آبکشت )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم کاشت عاملی اساسی برای تغییر آرایش فضایی اندام های هوایی و زیرزمینی و در نهایت عامل رقابتی برای جذب نور، مواد غذایی و آب در گیاهان می باشد. به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت و رقم بر برخی خصوصیات رشدی ذرت دانه ای (Zea maize L.) در شرایط آبکشت، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه دبرسن مجارستان طی سال زراعی 1387 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رقم (KWS2360, NXTHRMO) و تراکم کاشت (1 بوته، 10 بوته و 20 بوته در گلدان هایی با قطر دهانه 50 سانتی متر) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل رقم و تراکم کاشت بر شاخص کلروفیل برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود، بطوریکه بیشترین میزان آن (49) در رقمKWS2360 و تراکم کاشت 20 بوته در گلدان و کمترین میزان آن (41) در رقم NXTHRMO و تراکم کاشت 1 بوته در گلدان مشاهده شد. اثر رقم نیز بر وزن خشک ریشه و اندام هوایی معنی دار بود (P<0.01)، بطوریکه رقمNXTHRMO از لحاظ میزان وزن خشک ریشه و اندام هوایی نسبت به رقم KWS2360 برتری داشت. همچنین بیشترین و کمترین میزان نسبت ریشه به اندام هوایی به ترتیب در تراکم کاشت 1بوته (96/0) و 20 بوته (28/0) در گلدان مشاهده شد. بنابراین تراکم کاشت به عنوان یک عامل رقابتی مهم در کشت گیاه ذرت محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, ذرت, آبکشت, تراکم کاشت, رقم, شاخص کلروفیل برگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021586,
author = {گلدانی, مرتضی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {اثرات تراکم کاشت و رقم بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ذرت (Zea maize L.) در شرایط آبکشت},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذرت، آبکشت، تراکم کاشت، رقم، شاخص کلروفیل برگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تراکم کاشت و رقم بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ذرت (Zea maize L.) در شرایط آبکشت
%A گلدانی, مرتضی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور
%D 2011

[Download]