پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-11) , صفحات (615-622)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه )

نویسندگان: محمد کافی , زینب رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

، به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه خرفه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح شوری صفر، 7، 14، 28 و 35 دسی زیمنس بر متر با استفاده از کلرید سدیم و پنج تکرار انجام گرفت. شاخصهای درصد و سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، ،طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه محاسبه شدند . نتایج حاصل نشان داد درصد جوانه زنی تا سطح شوری 28 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد آب مقطر نداشت ولی در سطح شوری 35 دسی زیمنس بر متر به 19 درصد کاهش یافت. سرعت جوانه زنی با افزایش تنش شوری تا سطح 14 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری نیافت، لیکن در سطوح بالاتر شوری اختلاف معنی داری نسبت به شاهد مشاهده شد. متوسط زمان جوانه زنی نیز تا سطح شوری 21 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد نداشت اما در غلظتهای بالاتر شوری، متوسط زمان جوانه زنی افزایش معنی داری یافت. طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه با افزایش سطوح شوری کاهش معنی داری نشان دادند. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش شوری کاهش معنی داری یافت ولی در بین سطوح شوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از نتایج فوق استنباط میشود که گیاه خرفه تحمل نسبتا مطلوبی به سطوح بالای شوری در مرحله جوانه زنی داشته و به نظر میرسد بتوان با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، استقرار این گیاه را در شرایط وجود آب و خاک شورتضمین نمود.

کلمات کلیدی

, ریشه چه, ساقه چه, شوری و گیاهچه خرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021588,
author = {کافی, محمد and رحیمی, زینب},
title = {بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {615--622},
numpages = {7},
keywords = {ریشه چه، ساقه چه، شوری و گیاهچه خرفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه
%A کافی, محمد
%A رحیمی, زینب
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]