چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2011-05-18

عنوان : ( مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1 )

نویسندگان: فروغ معین مقدس , حسین تقی زاده کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: در این مقاله مساله ماکزیمم پوشش با صف M/G/1را بررسی می کنیم. هدف تعیین محل حداکثر p مرکز سرویس و تخصیص نقاط تقاضا به آنها بگونه ای است که جمعیت سرویس داده شده ماکزیمم شود. هر مرکز سرویس با سیستم صف M/G/1 به مشتریان ارائه سرویس می دهد و میانگین زمان انتظار در هر مرکز سرویس برای مشتریان از مقدار داده شده نبایستی تجاوز کند. در این مقاله پس از معرفی و مدل بندی مساله، یک روش تقریبی برای حل مساله پیشنهاد می شود. خلاصه ای از نتایج محاسباتی نیز آورده شده است

کلمات کلیدی

, مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش, سیستم صف M/G/1 , روش تقریبی, .برنامه ریزی درجه دو صفر و یک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021604,
author = {معین مقدس, فروغ and تقی زاده کاخکی, حسین},
title = {مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش، سیستم صف M/G/1 ، روش تقریبی، .برنامه ریزی درجه دو صفر و یک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1
%A معین مقدس, فروغ
%A تقی زاده کاخکی, حسین
%J چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2011

[Download]