دیابت و متابولیسم ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (130-139)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار )

نویسندگان: ساره رستمی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , زینب مؤمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نوروپاتی مرکزی یکی از رایج ترین عوارض دیابت است که منجر به اختلال در عملکرد های شناختی از قبیل یادگیری و حافظه می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همزمان و مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع2 بر یادگیری، حافظه فضایی و حافظه احترازی در رت است. مواد و روشها: 21 رت نر نژاد ویستار به سه گروه کنترل، دیابتی نوع 1 و دیابتی نوع 2 تقسیم شدند. القای دیابت نوع 1 با تزریق داخل صفاقی استرپتوزتوسین با دوز mg/kg60 وزن بدن و القای دیابت نوع 2 با تجویز خوراکی فروکتوز 10% در آب آشامیدنی به مدت هشت هفته انجام شد. شش هفته پس از تائید دیابت یادگیری و حافظه فضایی رت ها به وسیله آزمون ماز آبی موریس و حافظه احترازی با آزمون شاتل باکس بررسی شد . یافته ها: در آزمون ماز آبی در مقایسه با گروه کنترل گروه دیابتی نوع 1 افزایش معنی دار (01/0P<) در مسافت طی شده و زمان رسیدن به سکو نشان داد در حالیکه این افزایش در گروه دیابتی نوع 2 معنی دار نبود. در آزمون شاتل باکس نیز در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل تاخیر در زمان ورود به محفظه تاریک بطور معنی داری (01/0P<) کاهش یافت. نتیجه گیری: در هر دو نوع دیابت حافظه احترازی آسیب می بیند در حالیکه در رابطه با حافظه فضایی این آسیب در دیابت نوع 1 بارز تر است. در عین حال ممکن است آسیب حافظه فضایی در دیابت نوع 2 وابسته به دوره ابتلا ی به بیماری و سن باشد.

کلمات کلیدی

, دیابت, یادگیری و حافظه, ماز آبی موریس, شاتل باکس, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021606,
author = {رستمی, ساره and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and فریدونی, مسعود and مؤمنی, زینب},
title = {بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار},
journal = {دیابت و متابولیسم ایران},
year = {2011},
volume = {10},
number = {2},
month = {January},
issn = {۲۳۴۵-۴۰۱۶},
pages = {130--139},
numpages = {9},
keywords = {دیابت، یادگیری و حافظه، ماز آبی موریس، شاتل باکس، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار
%A رستمی, ساره
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A فریدونی, مسعود
%A مؤمنی, زینب
%J دیابت و متابولیسم ایران
%@ ۲۳۴۵-۴۰۱۶
%D 2011

[Download]