حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (419-427)

عنوان : ( شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: بهاره عظیمیان , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی حساسیت درون گونه ایPythium ultimum به متالاکسیل در شرایط آزمایشگاهی نمونه برداری از مزارع استانهای خراسان شمالی و رضوی و خالص سازی جدایه ها طی سال های 85 ، 86و 87 انجام شد . شناسایی به دو روش مرفولوژیکی، با استفاده از کلید واندرپلاتز-نیترینک و روش ملکولی براساس توالی اختصاصی ناحیه ITSژنوم rDNA صورت گرفت. با بررسی های میکرومتری اندام های جنسی و غیرجنسی، شباهت ابعاد اندازه گیری شده با ابعاد ذکر شده در کلید واندرپلاتز-نیترینک تأیید گردید.از بین 40 جدایه تایید شده، 14 جدایه P. ultimum . به طور تصادفی انتخاب شد.غلظتی از متالاکسیل که سبب 50 درصد کاهش رشد خطی (50 EC )در جدایه ها شد، با استفاده از مدل لجستیکی (I=kC(erc) 0/044-0/0228 به دست آمد. هرچند اختلاف بین جدایه ها از نظر حساسیت به متالاکسیل،با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سطح معنی دار 05 .0 تأیید شد ولیکن هیچ یک از جدایه های مورد آزمایش نسبت به این قارچ کش مقاومت نشان ندادند.

کلمات کلیدی

, Pythium ultimum , متالاکسیل , حساسیت , خیار, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021614,
author = {عظیمیان, بهاره and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {419--427},
numpages = {8},
keywords = {Pythium ultimum ،متالاکسیل ،حساسیت ، خیار، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضوی
%A عظیمیان, بهاره
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]