حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (428-436)

عنوان : ( شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , عباس مکرم حصار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فراریشه رزماری در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، طی سال های 1387 و 1388 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید . نماتدها به روش الک و سانتریفوژ استخراج شدند . نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند . پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی وریخت سنجی هر یک ازنمونه ها بررسی شد.در این تحقیق نه گونه از چهارجنس در زیر راستهTylenchina شامل گونه های Helicotylenchus pseudorobustus, H. californicus, H. indicus, H. nigeriensis, Merlinius microdorus, M. indicus, Boleodorus minor , P. hilarulus thylactus Psilenchus شناسایی شدند.در میان گونه های مذکور، سه گونه M. indicus, H. nigeriensis, H. indicus ,برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می شوند.

کلمات کلیدی

, نماتدهای انگل گیاهی, رزماری, Helicotylenchus, Merlinius, Tylenchina, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021615,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and مکرم حصار, عباس},
title = {شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {428--436},
numpages = {8},
keywords = {نماتدهای انگل گیاهی، رزماری، Helicotylenchus، Merlinius، Tylenchina، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A مکرم حصار, عباس
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]