مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2011-9) , صفحات (72-83)

عنوان : ( مکان یابی وقوع چرخه های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان ) )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , بتول اشرف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان کرمان به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی چون تلاقی شرایط کویری و کوهستانی از تنوع آب و هوایی ویژه ای برخوردار بوده و دارای شرایط مناسبی برای کشت انواع گیاهان زراعی و باغی می باشد. با توجه به محدود بودن آستانه تحمل گیاهان نسبت به پارامترهای هواشناسی، هرگونه ناهنجاری در این پارامترها از جمله وقوع تنش چرخه های یخ و ذوب منجر به ایجاد خسارت به تولیدات کشاورزی خواهد شد. در این پژوهش، برای مکان یابی وقوع چرخه های یخ و ذوب در استان کرمان، داده های دمای کمینه و بیشینه روزانه هشت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در طی 20 سال آماری (1387- 1368) مورد استفاده قرار گرفت. همچنین چهار گستره دمایی مشخص شامل دماهای کمینه کوچک تر و مساوی 2- و دماهای بیشینه بزرگ تر و مساوی 2 (A)، دماهای کمینه کوچک تر و مساوی 3- و دماهای بیشینه بزرگ تر و مساوی 3 (B)، دماهای کمینه کوچک تر و مساوی 4- و دماهای بیشینه بزرگ تر و مساوی 4 (C) و دماهای کمینه کوچک تر و مساوی 5- و دماهای بیشینه بزرگ تر و مساوی 5 (D) که امکان رخداد این پدیده در آن ها بیشتر است، در نظر گرفته شد. پس از پردازش داده ها توسط یک برنامه کامپیوتری در محیط FORTRAN، میانگین ماهانه، فصلی و سالانه و نیز فراوانی نسبی ماهانه و فصلی تعداد روزهای وقوع این پدیده در هر یک از ایستگاه های موجود محاسبه شده و با مقایسه این مقادیر با دما های بحرانی گیاهان زراعی و باغی، مناطق مخاطره آمیز استان، شناسایی شد.. بررسی نمودارهای سالانه نشان داد که به طور کلی ایستگاه انار بیشترین تعداد روزهای چرخه یخ و ذوب در طی سال را دارا است. بررسی فراوانی نسبی فصلی چرخه های یخ و ذوب نشان داد که وفور این پدیده در زمستان بیش از سایر فصول است و دو شهرستان بافت و بم بیشترین میزان چرخه یخ و ذوب در این فصل را نشان می دهند. اما علی رغم این موضوع به دلیل پدیده خوسرمایی، غلات سرمادوست و درختان میوه در این فصل نسبت به پاییز و بهار، کم تر متحمل خسارت می شوند. بررسی نتایج ماهانه نیز نشان داد که کاشت زودهنگام (در فروردین ماه) درختان میوه و گیاهان زراعی چون گندم، جو، ارزن و پنبه در شهرستان های شهر بابک، کرمان، کهنوج و سیرجان مخاطره آمیز می باشد، در حالی که در شهرهای بافت و بم و جیرفت احتمالاً خسارتی به این گیاهان وارد نخواهد شد. همچنین با توجه به وفور این پدیده در مناطقی چون شهر بابک، سیرجان و کرمان، بهتر است کشت پاییزه (در آبان و آذر) این گیاهان زراعی با استفاده از ارقام مقاوم صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, استان کرمان, چرخه های یخ و ذوب, خوسرمایی, دمای بحرانی, دمای بیشینه, دمای کمینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021620,
author = {موسوی بایگی, محمد and اشرف, بتول},
title = {مکان یابی وقوع چرخه های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان )},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-7359},
pages = {72--83},
numpages = {11},
keywords = {استان کرمان، چرخه های یخ و ذوب، خوسرمایی، دمای بحرانی، دمای بیشینه، دمای کمینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی وقوع چرخه های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان )
%A موسوی بایگی, محمد
%A اشرف, بتول
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2011

[Download]