بیمه و کشاورزی, دوره (6), شماره (22), سال (2010-2) , صفحات (21-50)

عنوان : ( بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , حمیده خاکسار , سحر سلطانی , فاطمه رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیمه کشاورزی را می توان یک از اهرمهای توسعه کشاورزی دانست، زیرا با استفاده از این ساز و کار می توان امنیت بیشتری برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی فراهم ساخت. در این مطالعه میزان رضایتمندی بیمه گذاران (زراعی، باغی و دامی) از بیمه کشاورزی و عوامل سازمانی و ساختاری موثر برآن در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری آمار و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای در سطح شهرستان های استان انجام شده است. حجم نمونه نیز بیش از 1000 نمونه (زارعین بیمه گذار 503 نمونه، باغداران 250 نمونه و دامداران 270 نمونه) در نظر گرفته شد و از آزمون های آماری جهت بررسی اهداف مطالعه استفاده گردید. نتایج نشان داد زارعین، باغداران و دامداران از کلیه فعالیت های مرتبط با بیمه کشاورزی از بعد سازمانی و ساختاری اظهار رضایت نموده اند. البته اگرچه اکثریت بیمه‌گذاران از فعالیت‌های مرتبط با بیمه کشاورزی اظهار رضایت نموده‌اند، اما این رضایت بیشتر در حد متوسط بوده است، بنابراین جهت افزایش کارایی سیستم بیمه کشاورزی همچنان نیاز به بهبود نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای می‌باشد. در یک جمعبندی علل عدم رضایت بیمه گذاران از بیمه محصولات کشاورزی عدم پرداخت غرامت از سوی صندوق در رابطه با برخی حوادث، پرداخت غرامت به میزانی کمتر از خسارت، بوروکراسی و پیچیدگی فرایند اداری بیمه محصولات کشاورزی، عدم برگزاری فعالیتهای آموزشی- ترویجی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی، مشکلات موجود در قوانین و مقررات بیمه محصولات کشاورزی، برخوردار نبودن برخی تولیدات از خدمات بیمه ای و زیاد بودن مبلغ حق بیمه عنوان شده است.

کلمات کلیدی

, بیمه کشاورزی, رضایتمندی, بیمه گذاران, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021622,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and علی عدالتیان and حمیده خاکسار and سحر سلطانی and فاطمه رحمانی},
title = {بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {22},
month = {February},
issn = {1254-5841},
pages = {21--50},
numpages = {29},
keywords = {بیمه کشاورزی- رضایتمندی- بیمه گذاران- خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A علی عدالتیان
%A حمیده خاکسار
%A سحر سلطانی
%A فاطمه رحمانی
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2010

[Download]