بیمه و کشاورزی, دوره (7), شماره (26), سال (2010-12) , صفحات (25-48)

عنوان : ( بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , حمیده خاکسار , مریم رسول زاده , محمدرضاسوقندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پذیرش بیمه کشاورزی مانند هر نوآوری دیگری همواره از طرف تولیدکنندگان کشاورزی با مقاومت روبه رو شده است، بنابراین می بایستی برنامه های بیمه هماهنگ با خواستها، نیازها و انتظارات کشاورزان باشد. هدف از این مطالعه شناسایی نحوه و چگونگی ارائه خدمات بیمه کشاورزی از ابعاد گوناگون می باشد. بدین منظور از نظرات تعداد 1000 بیمه گذار استان در فعالیت های زراعی، باغی و دامی و نیز نظرات 110 نفر ازکارشناسان سازمانهای مختلف مرتبط با بیمه استفاده شد. نتایج نشان داد، از نظر بیمه گذاران نوسانات درآمدی باعث ایجاد انگیزه در آنها جهت استفاده از خدمات بیمه شده در مقابل اعطای وام باعث افزایش انگیزه استفاده از خدمات بیمه نبوده اما در صورتی که صندوق بیمه بتواند میزان واقعی درآمد آنها را در هنگام بروز خطر تضمین نماید، این مسئله باعث افزایش انگیزه بیمه در آنها خواهد بود. همچنین به اعتقاد کارشناسان مورد مطالعه عوامل اقتصادی مهمترین عامل کم‌بیمه‌گی به شمار می آیند. سپس عوامل انگیزشی، عوامل تسهیلاتی، رهبری افکار، عامل تنوع پوشش بیمه، عوامل اجتماعی، عوامل نظارتی، عوامل آموزشی ـ ترویجی، عوامل امنیتی و عوامل طبیعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مقایسه انواع بیمه نیز نشان می دهد به ترتیب انواع بیمه‌های تمام‌خطر، درآمدی و عملکردی بیش از بیمه‌های ارزش تولید، آب و هوایی، تک‌خطر و قیمت می‌توانند رضایت بیمه‌گذاران را جلب کنند. در خصوص نحوه واگذاری فعالیت های بیمه گری به بخش خصوصی، کارشناسان به ترتیب شرکت‌های خدمات بیمه‌ای، کارگزاران حقیقی، کارگزارن حقوقی، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مردمی را مناسب تشخیص داده اند.

کلمات کلیدی

, بیمه کشاورزی, نگرش, کم بیمگی, واگذاری, انواع بیمه, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021624,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and علی عدالتیان and حمیده خاکسار and مریم رسول زاده and محمدرضاسوقندی},
title = {بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {26},
month = {December},
issn = {1254-5841},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {بیمه کشاورزی- نگرش- کم بیمگی- واگذاری- انواع بیمه- خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A علی عدالتیان
%A حمیده خاکسار
%A مریم رسول زاده
%A محمدرضاسوقندی
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2010

[Download]