اولین کنفرانس بین الملی مدلسازی گیاه آب و خاک و هوا , 2010-11-14

عنوان : ( الگوی مدیریت استراتژیک ریسک )

نویسندگان: علی دریجانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سمانه شاه حسین دستجردی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارائه راهکارهایی از مدیریت ریسک خشکسالی در استان گلستان است که در کوتاه مدت و حتی بلند مدت ، خسارت ناشی از خشکسالی ها را در بخش کشاورزی به حداقل ممکن برساند . بدین منظور ، ابتدا راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی توسط متخصصان این بخش شناسایی و درقالب گروه های « فنی آبیاری »، «زراعی» ، « نهادی»، و« قانونی» تقسیم بندی شد . پرسشنامه های مربوط به انتخاب راهکارهای موثر ، در بین 39 کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان گلستان ، شرکت ّ منطقه ای و مرکز تحقیقات کشاورزی این استان در سال 1388 توزیع گردید و از الگوی تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) به منظور رتبه بندی راهکارهای مذکور بهره گرفته شد . نتایج حاصل از این الگو نشان داد که کارشناسان استان گلستان در گروه راهکارهای « فنی آبیاری» استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و احیاء چشمه ها و قنوات و بررسی امکان ذخیره آب آن ها در فصول زراعی ، در بخش راهکارهای « زراعی» ، معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری و استفاده از مواد اصلاحی و نگهدارنده رطوبت خاک، در بخش راهکارهای « قانونی » محدودیت منطقی و عملی آب سطحی برای بهره برداران و تعیین قیمت مناسب و تضمین خرید محصول زراعت های با نیاز آبی کمتر ، و در بخش راهکارهای « نهادی» ، آموزش کشاورزان و بالا بردن آگاهی آن ها در خصوص خشکسالی و مقابله با آن و استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشکسالی در سطح ملی یا منطقه ای را به عنوان راهکارهای برتر مدیریت ریسک خشکسالی انتخاب نموده اند. از این رو پیشنهاد می شود ، برنامه ریزان و سیاست گزاران منطقه ای ، اولویت اتخاذ برنامه ها و سیاست های کاهش اثرات خشکسالی را در چارجوب راهکارهای مذکور قرار دهند.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری AHP, خشکسالی , کشاورزی, گلستان , مدیریت ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021626,
author = {علی دریجانی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and شاه حسین دستجردی, سمانه and کهنسال, محمدرضا},
title = {الگوی مدیریت استراتژیک ریسک},
booktitle = {اولین کنفرانس بین الملی مدلسازی گیاه آب و خاک و هوا},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تصمیم گیری AHP، خشکسالی ، کشاورزی، گلستان ، مدیریت ریسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی مدیریت استراتژیک ریسک
%A علی دریجانی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A کهنسال, محمدرضا
%J اولین کنفرانس بین الملی مدلسازی گیاه آب و خاک و هوا
%D 2010

[Download]