دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (68), شماره (12), سال (2011-3) , صفحات (710-717)

عنوان : ( تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , علی اکبر هاشمی جواهری , محسن جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری های قلب و عروق یکی از علل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته به شمار م یآید. فیبرینوژن و رسیستین دو مارکر التهابی پیشگوی خطر آترواسکلروز می باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین در مردان میان سال سالم و دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: 30 مرد میان سال غیرفعال که دارای شاخص توده بدن بین 25 تا 30 بودند به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) تمرینات هوازی با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند و گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند. میزان وزن، درصد چربی، فیبرینوژن و رسیستین آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافت هها: نتایج نشان داد که پس از تمرینات در گروه تجربی میزان وزن، شاخص در .(p<0/ توده بدن، درصد چربی و فیبرینوژن کاهش معنی دار و میزان رسیستین افزایش معنی داری داشت ( 05 حالی که هیچ یک از مقادیر ذکر شده در گروه کنترل تغییر معنی داری نداشت. نتیج هگیری: افزایش رسیستین را می توان نشانه افزایش قدرت دفاع آنتی اکسیدانی بدن دانست، بنابراین به طور کلی هشت هفته تمرین هوازی منظم از طریق کاهش وزن، درصد چربی و فیبرینوژن و افزایش رسیستین موجب کاهش خطر سکته قلبی و بهبود سطح سلامت در مردان میان سال دارای اضافه وزن می شود.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, کاهش وزن, فیبرینوژن, رسیستین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021628,
author = {رشیدلمیر, امیر and هاشمی جواهری, علی اکبر and جعفری, محسن},
title = {تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2011},
volume = {68},
number = {12},
month = {March},
issn = {1683-1764},
pages = {710--717},
numpages = {7},
keywords = {تمرین هوازی، کاهش وزن، فیبرینوژن، رسیستین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال
%A رشیدلمیر, امیر
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A جعفری, محسن
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2011

[Download]