پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-4)

عنوان : Study the effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of millets ( بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , علی اصغر محمدآبادی , اعظم برزوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دو رژیم آبیاری (دور آبیاری) بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکراردر سال زراعی 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء در آمد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل فواصل آبیاری ( 7روز و 14 روز ) در کرتهای اصلی و سه گونه ارزن شامل ارزن معمولی یا ارزن پروسو(Panicum miliaceum) ‌، ارزن مرواریدی یا ارزن چماقی(Pennisetum glaceum) و ارزن دم روباهی یا گاورس Setaria italica)) در کرتهای فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه ، وزن خوشه ، وزن دانه خوشه، تعداد پنجه ، تعداد پنجه بارور ، شاخص برداشت خوشه، سطح برگ و در صد نیتروژن برگ معنی دار نبود ، اما نوع ارزن به طور معنی داری بر روی این صفات تاثیر گذاشت. اعمال تنش رطوبتی موجب کاهش ارتفاع بوته در بین هر سه نوع ارزن مورد مطالعه شد . در این آزمایش ، ارزن پروسو از کمترین عملکرد دانه ، ارتفاع ، وزن خوشه، وزن دانه خوشه ، شاخص برداشت پانیکول و در صد نیتروژن برگ برخوردار بود و در مقابل ارزن مرواریدی بیشترین عملکرد دانه ،وزن خوشه، سطح برگ و درصد نیتروژن برگ را به خود اختصاص دادکه نوید دهنده پتانسیل تولید مطلوب این نوع ارزن در شرایط خشک و نیمه خشک می باشد . واژه های کلیدی: ارزن پروسو ، ارزن مرواریدی ، ارزن چماقی ،تنش رطوبت، شاخص برداشت خوشه،

کلمات کلیدی

بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102164,
author = {خزاعی, حمیدرضا and محمدآبادی, علی اصغر and برزوئی, اعظم},
title = {Study the effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of millets},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
month = {April},
issn = {2008-1472},
keywords = {بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study the effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of millets
%A خزاعی, حمیدرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A برزوئی, اعظم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]