پژوهش های حسابداری مالی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (89-102)

عنوان : ( بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل )

نویسندگان: مهدی مرادی , عباس فخرابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرهنگ جاری کشور میتواند نقش تعیینکنندهای در اجرا یا عدم اجرای کنترل های داخلی در شرکتها توسط مهمترین جزء این سیستم؛ یعنی انسان داشته باشد. حسابرس در تعیین ریسک کنترل بناچار باید به موضوع فرهنگ توجه ویژهای داشته باشد، تا بتواند این ریسک را دقیق تر تعیین نماید . استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ، حسابرسان را ملزم به ارزیابی ساختار کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل در روند حسابرسی مینمایند . حسابرس برای ارزیابی ساختار کنترل داخلی باید شناختی از محیط و فعالیت کنترلی - که تحت تأثیر عوامل فرهنگی است - به دست آورد. بنابراین، سؤال تحقیق این گونه مطرح می شود که آیا فرهنگ بر ارزیابی حسابرسان از ساختار کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل تأثیری دارد یا خیر؟ تحقیق حاضر در سال 1387 شمسی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی ایران تعیین گردیده است. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری، و با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسن تحلیل گردیده است. این تحقیق مشتمل بر هشت فرضیه است. بر اساس نتایج آماری به دست آمده، سه فرضیه تأیید و پنج فرضیه رد میشود. از مهمترین نتایج این تحقیق، آن است که حسابداران رسمی، سیستم کنترل داخلی شرکت های موجود در کشورهای با فرهنگ فردگرایی زیاد و فرهنگ فاصله قدرت کم را، قویتر از فرهنگ فردگرایی کم و فاصله قدرت زیاد ارزیابی م یکنند؛ ضمناً آنها ریسک کنترل فرهنگ جمع گرا را بالاتر از فرهنگ فردگرا تعیین می کنند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: فرهنگ, فردگرایی در مقابل جمعگرایی 2, فاصله قدرت 3, اجتناب از عدم اطمینان و بلاتکلیفی 4 مردگرایی در مقابل زن گرایی 5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021643,
author = {مرادی, مهدی and فخرابادی, عباس},
title = {بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-7691},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {واژه های کلیدی: فرهنگ، فردگرایی در مقابل جمعگرایی 2، فاصله قدرت 3، اجتناب از عدم اطمینان و بلاتکلیفی 4 مردگرایی در مقابل زن گرایی 5},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل
%A مرادی, مهدی
%A فخرابادی, عباس
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2010

[Download]