علوم و صنایع کشاورزی, دوره (24), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (425-432)

عنوان : ( تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره) )

نویسندگان: محمد قربانی , سجاد صادقی لطف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره‎گیری از روش ارزش‎گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره می‎باشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 165/665 میلیون ریال می‎ باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارک‎های ملی و سرمایه-گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی

, پارک ملی تندوره, ارزش‎گذاری, تمایل به پرداخت, الگوی لاجیت, اثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021644,
author = {قربانی, محمد and صادقی لطف آبادی, سجاد},
title = {تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {425--432},
numpages = {7},
keywords = {پارک ملی تندوره، ارزش‎گذاری، تمایل به پرداخت، الگوی لاجیت، اثر نهایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره)
%A قربانی, محمد
%A صادقی لطف آبادی, سجاد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2011

[Download]