جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (40), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (105-124)

عنوان : ( ذهن از منظر ابن سینا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذهن از واژگان کلیدی است که مکرر در آثار فلاسفه مسلمان از جمله ابن سینا مطرح شده است اما معنای محصلی از آن به سختی می توان تبیین کرد. با توجه به نوع کاربردهای این واژه در آثار ابن سینا و نظر به گستردگی و تنوع آن آثار شاید بتوان حدود معنایی این واژه را از منظر وی به دست آورد. این معنا حدود مشترکی با نفس از یک طرف و با مغز از طرف دیگر دارد. همچنین می توان ناگفته هایی از ابن سینا را با توجه به گفته های وی استنباط کرد

کلمات کلیدی

, ذهن, نفس, فکر, حدس, ابن سینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021650,
author = {حسینی, سیدمرتضی and شریعتی, فهیمه},
title = {ذهن از منظر ابن سینا},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2010},
volume = {40},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-9112},
pages = {105--124},
numpages = {19},
keywords = {ذهن- نفس- فکر-حدس- ابن سینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ذهن از منظر ابن سینا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A شریعتی, فهیمه
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2010

[Download]