پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-4) , صفحات (131-138)

عنوان : The effects of phosphorus nutrition on wheat response to water deficit ( تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , اعظم برزوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش ارقام مختلف گندم تحت شرایط کمبود آب، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل رقم در دو سطح ، فراهمی آب در دو سطح (80% و 53% ظرفیت زراعی) ومقادیر کود فسفر در سه سطح(0 ، 10 و 20 میلی گرم فسفردر کیلوگرم خاک) بود. دو رقم گندمِ مقاوم(چمران) و حساس(نوید) به خشکی بر حسب ثبات عملکرد در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی انتخاب شدند. با افزایش میزان فسفر موجود درخاک عدد کلروفیل متر، ارتفاع گیاه، وزن کل بوته و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم افزایش معنی داری نشان داد. تنش خشکی در تیمارهای مختلف کود فسفر منجر به افزایش عدد کلروفیل متر در مقایسه با شرایط شاهد گردید. نتایج حاکی از آن بود که در شرایط تنش آب کاربرد mg/kg 20 فسفر وزن کل بوته و عملکرد دانه ارقام گندم را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد. کمترین و بیشترین تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه نیز تحت شرایط تنش به ترتیب متعلق به سطح صفر وmg/kg 20 فسفر خاک بود. افزایش میزان کود فسفر موجب افزایش عملکرد دانه به میزان 59% در رقم مقاوم چمران شد در حالی که در رقم حساس به خشکی نوید با کاربرد کود فسفر از صفر تاmg/kg 20 افزایش معنی داری در عملکرد دانه مشاهده نشد. بنابراین به نظر می رسد در شرایط تنش خشکی، توانائی رقم حساس نوید جهت جذب میزان فسفر موجود در خاک و جلوگیری از اثرات ناشی از تنش رطوبتی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, گندم, فسفر , کمبود آب , عدد کلروفیل متر, وزن هزار دانه , عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102166,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and برزوئی, اعظم},
title = {The effects of phosphorus nutrition on wheat response to water deficit},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {131--138},
numpages = {7},
keywords = {گندم، فسفر ،کمبود آب ، عدد کلروفیل متر، وزن هزار دانه ،عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effects of phosphorus nutrition on wheat response to water deficit
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A برزوئی, اعظم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]