شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی )

نویسندگان: سمیه امینی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Yashiharo Fujii ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش ساندویچی ابزار بسیار مفیدی جهت بررسی خواص دگرآسیبی بقایای گیاهی تحت شرایط آزمایشگاهی می باشد. با استفاده از این روش می توان خاصیت دگر آسیبی تعداد زیادی گیاه را در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار داد. به منظور بررسی خاصیت دگر آسیبی اندامهای 1388 در دانشکده - مختلف 25 گونه متعلق به 12 خانواده گیاهی ، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1389 Great lake کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد.روش مورد استفاده روش ساندویچی با استفاده از جوانه زنی بذر کاهو رقم 366 بود. نتایج نشان داد که 18 گونه دارای فعالیت بازدارندگی بالای 85 درصد بودند و رشد ریشه چه و ساقه چه کاهو را نسبت به شاهد شدیدا کاهش دادند. قویترین فعالیت بازدارندگی در: ،Perovskia abrotanoides ،Achillea bibersteinii ، Mentha Piperita, Lavandula angustifolia ،Zhumeria majdae Ziziphora ،Atriplex canescens ،Halimocnemis mollissima ،Eugenia armoatica ،Crocus sativus Mellisa ،Satureja hortensis ،Salvia nemorosa ،Lycium depressum ،Althea officinalis ،Clinopodioides رشد Juniperus excelsa مشاهده گردید.در حالیکه برگهای Ruta Graveolens و Krascheninnikovi ceratoidesa ،officinalis گیاهچه های کاهو را در مقایسه با کنترل به طور معنی داری افزایش دادند.با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار نمود که منابع گیاهی کشورمان، پتانسیل بالایی در زمینه تحقیقات دگرآسیبی داشته و لازم است تحقیقات آینده در راستای بررسی ترکیبات موجود در این گیاهان بوسیله جهت استفاده در توسعه کشت ارگانیک متمرکز گردد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, فعالیت بازدارندگی, گونه های وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021666,
author = {امینی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and جوهرچی, محمدرضا and Yashiharo Fujii},
title = {بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آللوپاتی، فعالیت بازدارندگی، گونه های وحشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی
%A امینی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A جوهرچی, محمدرضا
%A Yashiharo Fujii
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2011

[Download]