جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (42), شماره (83), سال (2011-3) , صفحات (55-90)

عنوان : ( برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برهان جهان‌شناختی کلامی یکی از دلایل کلامی وجود خداست که از گذشته دور در کلام اسلامی مطرح بوده و اخیراً در سنت فلسفی- کلامی مغرب زمین نیز شناخته شده و به نام برهان کلامی شهرت یافته است. در این نوشتار با بررسی دیدگاه‌های مربوط به پیدایش جهان به‌ویژه نظریه مه‌بانگ به تحلیل دلیل کلامی بر وجود خدا با توجه به آراء فیزیکدان‌ها، نقدهای رایج در مغرب‌زمین، اصل علیت که یکی از مقدمات این برهان است و رابطه‌ آن با فیزیک کوانتوم، امتناع نامتناهی بالفعل و رابطه آن با عدم تناهی جهان و نیز برایندهای جهان‌شناختی مه‌بانگ از مهم‌ترین نکاتی است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, جهان شناختی فلسفی, مه بانگ, علیت , کوانتوم, علت اولی, نامتناهی بالفعل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021691,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2011},
volume = {42},
number = {83},
month = {March},
issn = {2008-9112},
pages = {55--90},
numpages = {35},
keywords = {جهان شناختی فلسفی- مه بانگ- علیت - کوانتوم- علت اولی- نامتناهی بالفعل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2011

[Download]