رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (115-127)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , فرشته بداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سنگانه یکی از سازندهای کرتاسه آغازی معرفی شده است. بر مبنای نمونههای برداشت شده از این سازند در برش مزدوران و مطالعه آنها توسط میکروسکپ نوری پلاریزان، تعداد ۱۵ جنس و ۳۶ گونه از نانوفسیلهای آهکی در این سازند شناسایی شدند . با توجه به گسترش نانوپلانکتونهای آهکی موجود در برش مورد مطالعه و اولین حضور گونههای شاخص و تجمع فسیلی همراه ، ۴ بایوزون ( تا CC8 از زون بندی سیسینگ (CC11 ۱۹۷۹ ) برای این سازند پیشنهاد میشود. بر مبنای این بایوزونها، سن بخش مطالعه شده آلبین تورونین آغازی و میانی است.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, نانوپلانکتونهای آهکی, سنگانه, مزدوران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021696,
author = {هادوی, فاطمه and بداقی, فرشته},
title = {نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-787X},
pages = {115--127},
numpages = {12},
keywords = {نانواستراتیگرافی، نانوپلانکتونهای آهکی، سنگانه، مزدوران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ)
%A هادوی, فاطمه
%A بداقی, فرشته
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2009

[Download]