روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology, دوره (8), شماره (1), سال (2013-1) , صفحات (47-63)

عنوان : ( مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمود دژکام , پرویز آزاد فلاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، کنش‌وری عصب - روان‌شناختی بین سوء مصرف کنندگان هروئین، سوء مصرف کنندگان تریاک و افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معتاد (30 = n) از طریق پرسشنامه و مصاحبه از بین افرادی که به کلینیک‌های درمانی جهت ترک مراجعه کردند انتخاب شدند. گروه کنترل (15 =n) با توجه به خصوصیات تأثیرگذار در تحقیق از قبیل سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی با گروه‌های معتاد همتا شدند. در این تحقیق علّی – مقایسه‌ای، داده‌ها با استفاده از دستگاه کرونوسکپ ، به‌صورت موردی جمع‌آوری گردیدند. نتایج حاصله از اطلاعات جمع‌آوری شده نشان داد که زمان واکنش بین سه گروه تفاوت معنی‌دار داشت. در بیشتر سطوح محرک‌های بینایی و شنوایی، این تفاوت بین دو به دو گروه‌ها به‌صورت معنی‌دار مشاهده گردید. سوء مصرف کنندگان تریاک و سوء مصرف کنندگان هروئین در زمان واکنش کلی با همدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. همچنین بین زمان واکنش ساده و زمان واکنش پیچیدة گروه معتادان با گروه عادی نیز تفاوت معنی‌داری دیده شد.

کلمات کلیدی

, کنش‌وری, عصب روان‌شناختی, زمان واکنش, سوء مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021703,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and محمود دژکام and پرویز آزاد فلاح},
title = {مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی},
journal = {روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology},
year = {2013},
volume = {8},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-1243},
pages = {47--63},
numpages = {16},
keywords = {کنش‌وری، عصب روان‌شناختی، زمان واکنش، سوء مصرف کنندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A محمود دژکام
%A پرویز آزاد فلاح
%J روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology
%@ 2008-1243
%D 2013

[Download]