همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب , 2011-02-15

عنوان : ( شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه انقلابی ایران را به یک قانون اساسی نوین نیازمند نمود. برای پی ریزی قانون اساسی جدید، مجلسی به نام -بررسی نهایی قانون اساسی- پدیدارشد. دستاوردِ مذاکراتِ خبرگانِ قانون اساسی که به کارِ ساخت و سازِ قانون اساسی ِنوبنیانِ ایرانِ انقلابی، مشغول شده بودند، یک-متن- به شمار می رود. تولید هر متن، در شرایط ویژه و در پیوندی خاص با قدرت و ایدئولوژی صورت می پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می گیرد که شرایط متفاوتی دارند. بنابراین، هیچ متنی عاری از دیدگاه هایِ شخصیِ نویسنده(گان)/ آفریننده(گان) آن نیست. تحلیل گران گفتمان بر این عقیده اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمانِ خنثی وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان ها و متن های وابسته به ایدئولوژی ها و فرهنگ های خاص مواجهیم. بنابراین، متن، یک کل معنادار است که این معنا، لزوماَ در خود آن نیست. وانگهی هیچ متن بی طرفی وجود ندارد، زیرا با تأثیر پذیری از بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی، دارای بار ایدئولوژیک می شود، تنها به آن دلیل که هرمتنی در شرایط خاص تولید می شود و از این رو، همیشه رنگ خالق خود را با خود همراه دارد. پیدایش نگره انترناسیونالیسم اسلامی درمتنِ گفتارهایِ خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زاییده بافتاری اندیشه ای/ تاریخی ویژه است.کوشش نگارنده بر آن است که با کاربست تکنیک شالوده شکنی، نشان دهد که چهره حقیقیِ امت گرایی ِجهان وطنانه، بر کدام شالوده ها، استوار بوده و در زمانه تولید متن، از آن چه معناهایی استدراک می شده است. شالوده شکنی نشان می دهد که هر متنی دو برداشت را در بردارد. برداشت اول، برداشتی وفادارانه به متن و بیانگر تعیین کنندگی یک سویه آن است. ولی، برداشت دوم، شالوده شکنانه است و نشان می دهد که چه عناصر و یا مفاهیمی در حاشیه های متن، حذف، طرد و یا سرکوب شده اند. شالوده شکنی، نقاب از چهره حقیقی متن بر می گیرد. در زمانه وجود گوناگونی برداشت ها از جهان خواهی اسلام گرایانه، نیازمند به فهم آن چه واقعاَ در زمانه تدوین قانون اساسی نوبنیاد ایران، رواج داشته است، هستیم تا بفهمیم تا چه حد ازمعیار، فاصله گرفته شده و با برداشت های امروزی چه تفاوت هایی یافته است. آیا در عمل، پیدایش انترناسیونالیسم اسلامی، ممکن است؟

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی ایران, انترناسیونالیسم اسلامی, خبرگان قانون اساسی, شالوده شکنی, نظام مطلوب بین المللی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021706,
author = {خلیلی, محسن},
title = {شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی},
booktitle = {همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انقلاب اسلامی ایران،انترناسیونالیسم اسلامی،خبرگان قانون اساسی،شالوده شکنی،نظام مطلوب بین المللی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب
%D 2011

[Download]