دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2011-03-02

عنوان : ( اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: محسن جهان , حمیده خلیل زاده , محمد بهزاد امیری , محمد کاظم تهامی , مهسا اقحوانی شجری , ریحانه بیگناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شروط لازم برای تولید موفق گیاهان دارویی در سیستم‌های ارگانیک، شناخت روابط این گیاهان با سایر اجزای اکوسیستم از قبیل کودهای آلی و بیولوژیک می‌باشد. به‌منظور بررسی واکنش کدو پوست‌کاغذی به استفاده‌ی همزمان از کودهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. چهار کود آلی گاوی، گوسفندی، مرغی، ورمی‌کمپوست و شاهد، در کرت‌های اصلی و کاربرد و عدم کاربرد کود بیولوژیک نیتراژین در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاکی از اثر مثبت ولی غیر‌معنی‌دار کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی کدو پوست‌کاغذی بود. از بین کودهای آلی، کود مرغی و گاوی نسبت به بقیه برتری داشتند. بیشترین درصد روغن و پروتئین دانه در تیمار کود مرغی حاصل شد، اگر چه از نظر درصد روغن با بقیه‌ی تیمارها تفاوت معنی‌دار نداشت. اثر مثبت کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد دانه، بیشتر از عملکرد میوه بود. بین عملکرد میوه و عملکرد دانه، و وزن تک‌میوه و وزن دانه در میوه، همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. به‌طور‌کلی، نتایج نشان داد که کاربرد کود گاوی به‌تنهایی، بهتر از کاربرد آن به‌همراه نیتراژین بود. در مورد کود مرغی، گوسفندی و ورمی‌کمپوست، کاربرد و یا عدم کاربرد نیتراژین سبب بروز تفاوت چندانی در صفات مورد مطالعه نشد. امکان وجود اثرات آنتاگونیستی بین کودهای آلی و نیتراژین، به بررسی بیشتر نیاز دارد.

کلمات کلیدی

, کدو دارویی, درصد روغن دانه, باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021712,
author = {جهان, محسن and خلیل زاده, حمیده and امیری, محمد بهزاد and محمد کاظم تهامی and اقحوانی شجری, مهسا and بیگناه, ریحانه},
title = {اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.)},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کدو دارویی، درصد روغن دانه، باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه، کود مرغی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.)
%A جهان, محسن
%A خلیل زاده, حمیده
%A امیری, محمد بهزاد
%A محمد کاظم تهامی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A بیگناه, ریحانه
%J دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2011

[Download]