ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیکSTU2009 , 2009-03-02

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمدابراهیم فیض , پوریا نیکوئیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرآیند اگزوز در موتور های احتراق داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از این رو بهینه سازی و بهبود عملکرد این فرآیند به هنگام طراحی موتور، بسیار مورد توجه گروه طراح قرار می گیرد. دراین تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و بر پایه داده های آزمایشگاهی به بررسی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود بر عملکرد فرآیند اگزوز به ویژه اثر آن روی پارامتر هایی از قبیل راندمان حجمی، جرم باقیمانده ، توان پمپی و همچنین پدیده جابجایی در سیلندر پرداخته شده است که تغییرات پارامتر های فوق در اثر اعمال کاهش فشار مانیفولد دود ارائه و تحلیل میشود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: سیستم بازگشت دود, پس فشار اگزوز, جرم باقیمانده در سیلندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021723,
author = {قاضی خانی, محسن and فیض, محمدابراهیم and نیکوئیان, پوریا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر},
booktitle = {ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیکSTU2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: سیستم بازگشت دود، پس فشار اگزوز،جرم باقیمانده در سیلندر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر
%A قاضی خانی, محسن
%A فیض, محمدابراهیم
%A نیکوئیان, پوریا
%J ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیکSTU2009
%D 2009

[Download]