پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (501-507)

عنوان : ( مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه )

نویسندگان: لیلا رازقی یدک , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختصاص داده است. این قارچ به خاطر طعم و مزة بی نظیر و همچنین خواص دارویی مدتهای مدیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت در دنیا و همچنین با توجه به تأثیر بستر کاشت برتولید میوه در این قارچ دارویی، تحقیقی در یک طرح بلوک کاملا تصادفی ب ا چهار فرمول بستر کاشت شامل: 1) خاک اره، سبوس گندم، ارزن 2) خاک اره، سبوس برنج، ملاس،گچ و سوپر فسفات کلسیم 3) خاک اره، سبوس گندم و تفاله چای 4) خاک اره، ساکارز، اسید سیتریک،گچ و کربنات کلسیم بر فرآیند زود میوه دهی، عملکرد، بهره وری بیولوژیکی، میانگین تعداد و وزن هر قارچ با 6 تکرار بررسی شد. نتایج این بررسیها نشان داد که آغاز میوهدهی در فرمول سوبسترای 1 بسیار زودتر ( 58 روز از تلقیح تا تولید میوه) از بقیه فرمول ها 35 %) در بین سایر فرمول های سوبسترای مورد / 112/3 ) و بهره وری بیولوژیکی ( 09 g/log) رخ داد. همچنین این فرمول سبب بیشترین عملکرد 16/67 ) بود. لازم به ذکر است که بین فرمول های سوبسترای 1 و 2 از N/log) بررسی داشت. تعداد قارچ نیز در فرمول سوبسترای 1 بیشترین مقدار 14 گرم قارچ / لحاظ خصوصیات اندازه گیری شده، اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین میانگین وزن قارچ تعلق به فرمول سوبسترای 4 با 33داشت.

کلمات کلیدی

, Shiitake, Substrate formulation, Yield, Biological effeciency, Mushroom number and weight
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021724,
author = {رازقی یدک, لیلا and عزیزی ارانی, مجید and فارسی, محمد},
title = {مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {501--507},
numpages = {6},
keywords = {Shiitake; Substrate formulation; Yield; Biological effeciency; Mushroom number and weight},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه
%A رازقی یدک, لیلا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فارسی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]