سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2011-04-20

عنوان : ( عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد )

نویسندگان: بی بی مریم هاشمیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان در امورشهری (در حوزه های خدمات شهری – محیط زیست) وعوامل موثر بر آن در بین ساکنان 15 تا 64 ساله شهر مشهد می باشد. روش تحقیق پیمایش ( توصیفی – تبیینی ) است. جامعه آماری آنرا کلیه ساکنان شهر مشهد تشکیل می دهد و حجم نمونه 348 نفر بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از سطح شهر مشهد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ صورت گرفت. میانگین مشارکت مردم در امور شهری به میزان 319/0 (در بازه 4-0) است. همچنین نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق مشخص کرد بین متغیرهای احساس بی قدرتی ،میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری ، سن ، شبکه روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،عضویت انجمنی ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی ،رضایت از عملکرد شهرداری و احساس خود اثر بخشی شهروندی و مشارکت پاسخگویان رابطه معنادار وجود دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که موثرترین متغیر بر مشارکت شهروندان در امور شهری ،رضایت از عملکرد شهرداری با ضریب 319/0 می باشد و بعد از آن متغیرهای عضویت انجمنی ،احساس بی قدرتی ،آگاهی ، اعتماد اجتماعی ، شبکه روابط اجتماعی و سن در رده های بعدی قرار دارد. با توجه به نتایج فوق اگر شهرداری بتواند میزان رضایت شهروندان را از عملکرد خود افزایش دهد و نگرش مثبتی در بین شهروندان ایجاد کند ، احتمال افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری وجود خواهد داشت

کلمات کلیدی

, مشارکت شهری , مدیریت شهری , شهروندی , مشارکت شهروندی , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021731,
author = {هاشمیان, بی بی مریم and نوغانی دخت بهمنی, محسن and بهروان, حسین},
title = {عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد},
booktitle = {سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشارکت شهری ، مدیریت شهری ،شهروندی ،مشارکت شهروندی ،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد
%A هاشمیان, بی بی مریم
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A بهروان, حسین
%J سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2011

[Download]