علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (175-183)

عنوان : ( ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن )

نویسندگان: مهدی زارعی محمدآباد , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انار با نام علمی شود. این پژوهش به منظور بررسی برخی از مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه شش رقم انار کشور در مرحله رسیدن، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل وزن میوه، حجم میوه، ضخامت پوست، درصد پوست، درصد آریل، درصد آب میوه، درصد بذر، اسیدیته ،pH درصد رطوبت پوست، درصد رطوبت آب میوه و درصد رطوبت بذر و خصوصیات شیمیایی شامل ویتامین ث، قند احیاء، آنتوسیانین، درجه 346 گرم بیشترین و رقم فاروق با / قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و شاخص طعم اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که رقم شهوار با میانگین 636 24 درصد) درصد / 42 درصد) و رقم فاروق کمترین ( 510 / 220 گرم کمترین وزن میوه را به خود اختصاص دادند. رقم رباب بیشترین ( 133 / میانگین 755 57 درصد ) درصد آریل به ترتیب در ارقام فاروق و رباب بدست آمد. همچنین نتایج نشان / 75 درصد) و کمترین ( 866 / پوست را دارا بودند. بیشترین ( 489 17 گرم در 100 میلی - / 27 گرم در 100 میلیلیتر آب میوه در رقم فاروق و کمترین میزان آن برابر با 882 / داد که بیشترین میزان قند احیاء برابر با 765 7 میلی - / 27 میلیگرم در 100 میلیلیتر آب میوه) و کمترین میزان آن ( 931 / لیتر آب میوه در رقم رباب تولید شده بود. بیشترین میزان آنتوسیانین ( 738 15 میلیگرم در 100 میلی لیتر آب / گرم در 100 میلیلیتر آب میوه) به ترتیب در ارقام آقایی و شهوار مشاهده شد. رقم شیرین بیهسته بیشترین ( 075 8 میلیگرم در 100 میلیلیتر آب میوه) میزان ویتامین ث را به خود اختصاص دادند . در مجموع براساس نتایج این / میوه) و رقم آقایی کمترین ( 688 تحقیق رقم فاروق بر سایر ارقام مورد مطالعه برتری قابل توجهی داشته، و توسعه کشت این رقم در آینده جهت صادرات یا مصارف داخلی به ص ورت تازهخوری یا جهت کاربرد در کارخانجات تهیه آب میوه توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, انار, خصوصیات فیزیکی و شیمیایی, آنتوسیانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021737,
author = {زارعی محمدآباد, مهدی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {175--183},
numpages = {8},
keywords = {انار، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، آنتوسیانین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن
%A زارعی محمدآباد, مهدی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]