هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2010-12-01

عنوان : ( سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو )

نویسندگان: رابعه مهرآور , محسن جهانشاهی , ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر کاربرد نانوذرات پروئینی به دلِیل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد، در صنایع دارویی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نانوذرات سرم آلبومین انسانی به دلیل زیست تخریب پذیرِی، ظرفیت بالای بارگذاری دارو و عدم سمیت با روش نامحلول کردن ساخته شد. سپس تاثیر عوامل مختلفی بر اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل عبارت بودند از: pH، میزان گلوتارآلدهید، نسبت حجم اتانول به حجم محلول پروتئین، دور همزن، غلظت محلول پروتئین و سرعت اضافه شدن اتانول. جهت بهینه سازی اندازه ذرات از روش تاگوچی با تعریف4 عامل در4 سطح استفاده گردِید. با انجام آزماِیش تحت شرایط بهِینه(9pH=، غلظت mg/ml75، نسبت حجم اتانول به محلول پروتئین4و سرعت اضافه شدن اتانولml/min5/1)اندازه ذره 53 نانومتر به دست آمد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده ساخت نانوذرات سرم آلبومین انسانی براِی اولِین بار در اِیران و بهینه سازی اندازه نانوذرات آن با استفاده از روش تاگوچی برای نخستین بار در جهان انجام شد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, سرم آلبومین انسانی, روش نامحلول شدن , بهینه سازی, روش تاگوچی, انتقال دارو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021746,
author = {مهرآور, رابعه and محسن جهانشاهی and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو},
booktitle = {هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانوذرات، سرم آلبومین انسانی، روش نامحلول شدن ، بهینه سازی، روش تاگوچی، انتقال دارو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو
%A مهرآور, رابعه
%A محسن جهانشاهی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2010

[Download]