دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( شبیه سازی اسپری با استفاده ازمدل ترکیبی جدید EBS و مقایسه آن با دو مدل دیگر )

نویسندگان: مصطفی پورعلی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک کد محاسباتی، فرایند پاشش سوخت از یک انژکتور با اسپری مخروط کامل در یک محفظه حجم ثابت، شبیه سازی شده است. برای این منظور، در مدل سازی پاشش قطرات، از روش قطرات مجزا (DDM) استفاده شده است. به منظور پیش بینی فرایند شکست اولیه جت خروجی و شکست ثانویه قطرات، مدل ترکیبی EBS که ترکیب مدل شکست اولیه بهبود یافته بلاب (Enhanced Blob Method) و مدل شکست ثانویه اسمل (Schmehl) می باشد، به کار رفته است. همچنین برای درنظر گرفتن اثرات اغتشاش، از مدل یک معادله ای انتقال لزجت گردابه (Eddy Viscosity Transport Equation) استفاده شده است. در این مقاله توانایی ترکیب مدل های شکست اولیه، شکست ثانویه و مدل اغتشاش، در پیش بینی نتایج آزمایشگاهی و اثر شبکه بر صحت نتایج، نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, اسپری با مخروط کامل , شکست اولیه , شکست ثانویه , مدل اغتشاش , اندازه شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021747,
author = {پورعلی, مصطفی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی اسپری با استفاده ازمدل ترکیبی جدید EBS و مقایسه آن با دو مدل دیگر},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسپری با مخروط کامل - شکست اولیه - شکست ثانویه - مدل اغتشاش - اندازه شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اسپری با استفاده ازمدل ترکیبی جدید EBS و مقایسه آن با دو مدل دیگر
%A پورعلی, مصطفی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]