بیمه و کشاورزی, دوره (7), شماره (24), سال (2010-9) , صفحات (25-42)

عنوان : ( بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , ازاده پورزنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همراه با افزایش جمعیت و محدودیت منابع تولید، لزوم استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید امری ضروری است.بنابراین می بایستی عوامل اثرگذار بر افزایش بهره وری در بخش-های تولیدی را مشخص ساخت . لذا در این مطالعه با تکمیل 170 پرسشنامه که شامل90 کشاورز بیمه شده و 80 کشاورز بیمه نشده اند،بهره وری کل عوامل تولید گندم با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل محاسبه شد. سپس تاثیر عوامل موثر براین شاخص شامل متغیرهای: سن، تحصیلات، سابقه کشت، نوع مالکیت،تعداد قطعات زمین ،تعدادسال استفاده از ناظرین گندم، نوع نیروی کار، تسهیلات بانکی، آموزش و ترویج ،بیمه ،سطح زیر کشت و میزان تولید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه بیانگراین است که میانگین بهره وری در گروه کشاورزان بیمه شده به طور معنی داری از گروه بیمه نشدگان بیشتر است.همچنین برآورد مدل بهره وری نیز حاکی از آن است که متغیر های استفاده از ناظر ،سابقه کار ، بیمه ، سن ، تحصیلات ، زمین زیر کشت ، میزان تولید ، نوع مالکیت زمین و تعداد قطعات زمین به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش میزان بهره وری تولید گندم داشته اند

کلمات کلیدی

, بهره وری کل عوامل , شاخص ترنکوئیست – تیل , بیمه, گندم کاران , شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021761,
author = {کهنسال, محمدرضا and پورزنجانی, ازاده},
title = {بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {24},
month = {September},
issn = {1254-5841},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {بهره وری کل عوامل ، شاخص ترنکوئیست – تیل ،بیمه، گندم کاران ، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران
%A کهنسال, محمدرضا
%A پورزنجانی, ازاده
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2010

[Download]