اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (4), شماره (24), سال (2010-7) , صفحات (456-470)

عنوان : ( بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی )

نویسندگان: افسانه نیکوکار , سید صفدر حسینی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی دولت بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینه های خوراکی دهک های مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینه سازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده میشود و با استفاده از روش بوت استراپ و بر اساس توزیع نرمال برای کشش های عرضه و تقاضا، خصوصیات آماری ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی و پیامدهای رفاهی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان میدهد که دولت با به کارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرف کنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینه سازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینه های دولت و زیان اجتماعی را بهطور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرف کنندگان کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینه های خوراکی خانوار پس از اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری میکند و اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینه های مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهک های پایین درآمدی بیش از دهک های بالای درآمدی است.

کلمات کلیدی

, دهک درآمدی, زیان اجتماعی, قیمت تضمینی, قیمت یارانهای, نان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021770,
author = {افسانه نیکوکار and سید صفدر حسینی and دوراندیش, آرش},
title = {بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {24},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {456--470},
numpages = {14},
keywords = {دهک درآمدی، زیان اجتماعی، قیمت تضمینی، قیمت یارانهای، نان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی
%A افسانه نیکوکار
%A سید صفدر حسینی
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2010

[Download]