بیست و دومین همایش بین المللی برق , 2007-08-07

عنوان : ( استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین )

نویسندگان: محسن کهرم , پیام حق پرست , سیدمحمد جوادی مال آباد , مهدی شفاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این م قاله بهبود فرایند خنک کار ی پره ها ی توربین با استفاده از تحریک ساختار لایه مرزی سیال عامل، به کمک موانع مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . افزایش و یا کاهش آهنگ انتقال گرما از روی سطوح جامد از مسائل مورد توجه محققین علوم مهندسی در زمینه انرژی به حساب می آید . از آنجا که پره ها ی ردیف اول و دوم توربین گاز ی نی از به سرد شدن و انتقال حرارت شد ید دارند ، به منظور افزایش عمر پره های توربین تلاش شده است با تحریک لایه مرز ی سیال عامل، میزان این انتقال حرارت افزایش داده شود. ایجاد محرک در داخل لایه مرزی، سبب می ش ود که در اثر برخورد جریان با آنها، الگوی جریان عوض شده و پایداری لایه مرزی تغییر کند . شکل و موقعیت مانع برای تغییر در روند تحریک لایه مرزی بسیار با اهمیت تلقی می شود . نشان داده شده است که افزایش ارتفاع مانع مثلثی و همچنین عدد رینولدز جریان باعث افزایش ضریب انتقال حرارت میانگین ازسطح م ی- شود، و افزایش طول قاعده مانع و فاصله مانع از سطح ونیز کاهش زاویه روبروی جریان از 90 درجه به پایین باعث کاهش ضریب انتقال حرارت میانگین از سطح م ی شود . همچنین در مورد مانع مربعی نشان داده شده است که هر چه فاصله مانع را از دیواره پره بیشتر کنیم ضریب انتقال ضریب انتقال حرارت (a) حرارت کاهش می یابد . با افزایش طول مانع ضریب انتقال حرارت (b) کاهش یافته ، درحالیکه با افزایش ارتفاع مانع افزایش می یابد . در نهایت می توان گفت با قرار داد ن م وانع در فواصل مشخص در مسیر سیال خنک کاری، انتقال حر ارت تا 6 برابر افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, خنک کاری, تحریک لایه مرزی, انتقال حرارت, پره توربین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021777,
author = {کهرم, محسن and حق پرست, پیام and جوادی مال آباد, سیدمحمد and شفاهی, مهدی},
title = {استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین},
booktitle = {بیست و دومین همایش بین المللی برق},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خنک کاری، تحریک لایه مرزی، انتقال حرارت، پره توربین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین
%A کهرم, محسن
%A حق پرست, پیام
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A شفاهی, مهدی
%J بیست و دومین همایش بین المللی برق
%D 2007

[Download]