بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق , 2007-08-07

عنوان : ( بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین )

نویسندگان: مجتبی برجعلی , محسن کهرم , پیام حق پرست , سیدمحمد جوادی مال آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این مقاله توانایی طراحی و تعیین بهترین انتخاب بر اساس هدف مشخص در مسایل تحریک لایه مرزی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به همراه حل همزمان کد رایانه ای بر رسی گردیده است . خنک کاری (Teach-t) اصلاح شده پره های توربین یک عمل اساسی و لازم برای بهره برداری مطمئن و بهینه از توربین گازی است که باعث می شود پره های توربین در یک دمای مجاز کار کنند و نهایتاً منجر به افزایش عمر آنان می شود . یکی از روشهای تحریک لایه مرزی قرار دادن موانع با ابعاد و شکلهای گوناگون در فاصله مشخص ازیک صفحه است. پیچیدگی جریان اطراف و پشت موانع و وجود عوامل زیادی که بر شدت تحریک انجام گرفته موثر می باشند، سبب شده تا روش مشخصی برای طراحی یا انتخاب پارامترهای مورد نظر برای بیشترین تح ریک ممکن وجود نداشته باشد . الگوریتم ژنتیک روش ی بسیار مفید در حل اینگونه مسائل بوده و هدف در اینجا یافتن ابعاد ی به ینه، با توجه به قیدهای تعریف شده، بر ای مانع است تا منجر به افزایش ضریب انتقال حرارت شود . همچنین نشان داده شده که افزایش طول مانع و فاصله مانع از صفحه باعث کاهش ضریب انتقال حرارت می شود در حالیکه با افزایش ارتفاع مانع ضریب انتقال حرارت افزایش م ی یابد . نتایج نشان می دهد با قرار دادن مانعی در مسیر سیال خنک کاری، انتقال حرارت تا 6 برابر را میتوان افزایش داد .

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, انتقال حرارت, پره توربین, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021778,
author = {مجتبی برجعلی and کهرم, محسن and حق پرست, پیام and جوادی مال آباد, سیدمحمد},
title = {بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحریک لایه مرزی، انتقال حرارت، پره توربین، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین
%A مجتبی برجعلی
%A کهرم, محسن
%A حق پرست, پیام
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%J بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2007

[Download]