علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (169-211)

عنوان : ( انسان ، اسلحه و جنگ )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ جامعه بشری توأم با جنگ بوده است، تمایز انسان با دیگر موجودات در تسلط بر طبیعت و تسخیر آن است که برای تحقق این تسلط از طریق تعقل اقدام به ابزارسازی کرده است. ابزارسازی زمینه تولید و انباشت سرمایه را فراهم کرده و برای حمایت از این منافع مادی و خواسته‌های برتری طلبانه، توسط تولید ابزار اقدام به ساختن اسلحه کرده است، تکامل تولید ابزار به همراه تکامل تسلیحات بوده است و جوامع صنعتی با تولید و تجارت اسلحه به اقتصاد خود وجود قوام بخشیده و پشتوانه بازار کار، صنایع فلزی و تسلیحات را فراهم نموده‌اند. پیش رفت فن‌آوری و علوم در خدمت قدرت‌های سیاسی منجر به رقابت بر سر قدرت و سیطره بر جهان شده است که نهایت آن گسترش و تولید تسلیحات کشتار جمعی است. برنامه‌های خلع و کنترل سلاح و مقررات بین‌المللی در کاهش و جلوگیری از جنگ تأثیری نداشته است. پیشنهادات مخالفین جنگ با راه‌حل تغییر ساختار اجتماعی کافی نیست، هم‌چنانکه نظریاتی که تلاش در جهت از بین بردن جنگ را بیهوده می‌دانند، به چالش کشیده می‌شوند و قابل انتقادند.

کلمات کلیدی

, تولید , امنیت ملی , جنگ , فن‌آوری , نظامی‌گری .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021780,
author = {مظلوم خراسانی, محمد},
title = {انسان ، اسلحه و جنگ},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {169--211},
numpages = {42},
keywords = {تولید ، امنیت ملی ، جنگ ، فن‌آوری ، نظامی‌گری .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسان ، اسلحه و جنگ
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]