علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (1-30)

عنوان : ( تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام )

نویسندگان: داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام می پردازد و با بررسی و نقد تبیین های صورت گرفته در مورد خیزش علمی قرون سوم تا پنجم هجری در ایران، تلاش می کند تبیینی قانع کننده از این رخداد تاریخی ارایه دهد. روش تحقیق به کار گرفته شده، با استفاده از «روایت علّی» و امکان عینی و علیت کافی ماکس وبر است که به منظور آزمون روایت علّی ارایه شده و در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. مبتنی بر تحلیل صورت گرفته، شعارهای تساوی گرایانه اسلامی موجب حذف سیستم شبه کاستی دوره ساسانی و سرنگونی دولت قبیله ای اموی شد. به دنبال آن با نفوذ اشراف ایرانی به دربار عباسی و انتقال فرهنگ و ارزش های علم پروری از ایران عصر ساسانی به دولت، در بستر ثبات سیاسی و مکنت مالی حکومت عباسی موجب شکوفایی علوم طبیعی در ایران و جهان اسلام گردید. این شکوفایی با شکل گیری حکومت های نیمه مستقل قرون سوم و چهارم هجری در ایران به این دولت ها منتقل شد و رشد علمی این قرون را رقم زد.

کلمات کلیدی

, علوم طبیعی, ایران, اسلام, شکوفایی علمی, روایت علّی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021785,
author = {حیدری بیگوند, داریوش and بخشی, حامد},
title = {تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {علوم طبیعی، ایران، اسلام، شکوفایی علمی، روایت علّی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام
%A حیدری بیگوند, داریوش
%A بخشی, حامد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]