دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. به منظور ارزیابی تغییرات در مقدار رطوبت، ترکیبات اسمولیت، پرولین و قند محلول در ریشه و برگ در پاسخ به تنش خشکی و نقش این متغییرها در پتانسیل اسمزی و تحمل به خشکی، 12 ژنوتیپ نخود در شرایط هیدروپونیک در گلخانه تحت تیمار تنش خشکی قرار گرفتند. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون تنش) و تیمار تنش 3- بار و 6- بار بود که با استفاده از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک ایجاد شد. دو هفته پس از اعمال تیمار تنش بر روی ژنوتیپها، متغییرهای درصد رطوبت، پتانسیل اسمزی، پرولین و قندهای محلول در برگ و ریشه آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با اعمال تنش خشکی از درصد رطوبت برگ کاسته شد اما در ریشهها تغییرات معنیداری از این نظر مشاهده نشد. در مقابل مقدار پتانسیل اسمزی، مقدار اسمولیتها و پرولین در پاسخ به تنش خشکی در برگ و ریشه افزایش یافت. شاخص تحمل به خشکی در ژنوتیپها همبستگی مثبت و معنیدار با مقداراسمولیتهای ریشه در تیمار تنش 3- بار داشت. به علاوه با وجود معنیدار نبودن تغییرات قند محلول در برگ در تیمارهای مورد مطالعه، در ریشه داری بین شاخص تحمل به خشکی در تیم

کلمات کلیدی

, مقاومت به خشکی, مقاومت اسمزی, قند محلول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021789,
author = {زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and بهرامی, احمدرضا and نباتی, جعفر and معصومی, علی},
title = {بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L},
booktitle = {دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مقاومت به خشکی،مقاومت اسمزی، قند محلول، پرولین،نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A نباتی, جعفر
%A معصومی, علی
%J دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]