دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , محمد کافی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخود حساسیت بالایی به تنش شوری دارد و گزینش برای شوری میتواند به بهبود تحمل ژنوتیپها و در نتیجه گسترش کشت آن در مناطق شور کمک کند. این آزمایش با هدف بررسی سازوکارهای فیزیولوژیک تحمل به تنش شوری در 11 ژنوتیپ نخود در دو سطح تنش شوری کلرید 12 ) و شاهد (محلول هوگلند) در محیط هیدروپونیک اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش غلظت dSm- 8 و 1 dSm- سدیم ( 1 در برگ و ریشه افزایش پیدا کرد. در بین DPPH رنگدانههای فتوسنتزی، کارتنوئیدها، میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت مهار رادیکال در بیشتر صفات برتری نشان دادند. ژنوتیپهایی که MCC و 783 MCC544 ، MCC759 ،MCC ژنوتیپهای مورد مطالعه ژنوتیپهای 674 بیشتری در اندامهای هوایی بودند نیز نسبت به سایر DPPH دارای میزان کلروفیل، کارتنوئید، کربوهیدراتهای محلول، پرولین و مهار رادیکال ژنوتیپها تحمل به شوری بیشتری داشتند. همبستگی بین صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه با غلظت سدیم برگ مثبت بود و در این آزمایش میزان در ژنوتیپهای حساس به خشکی بیشتر بود. DPPH تولید رنگدانههای فتوسنتزی، کارتنوئیدها، پرولین، قندهای محلول و فعالیت مهار رادیکال به شوری نیز مقاوم هستند، اما (MCC و 333 MCC 12 نشان داد که ژنوتیپهای متحمل به خشکی ( 760 dSm- شاخص تحمل در شدت تنش 1 حساس به خشکی در دسته مقاوم به شوری قرار گرفت. MCC 8 ژنوتیپ 759 dSm- در شدت تنش 1 واژههای کلیدی: رنگدانههای فتوسنتزی، کارتنوئیدها، پرولین، قندهای محلول، شوری Chickpea (Cicer arietinum L.) is highly sensitive to salinity and selection of chickpea genotypes that are moderately tolerant to salinity can help to expand chickpea cultivation in saline areas. Eleven chickpea genotypes were grown on a medium containing different NaCl concentrations (8 and 12 dSm-1) and control (Hoagland solution) in order to study the effects of salt stress on physiology traits. The results showed that by increasing salinity, concentration of photosynthetic pigments, carotenoid, proline, soluble sugars and DPPH - radical scavenging activity in leaves and roots were increased. Among the genotypes MCC674, MCC759, MCC544 and MCC783 in the most traits showed superiority in the presence of salinity. Genotypes that contained higher concentrations of photosynthetic pigments and carotenoid in shoot contained also more concentration of soluble carbohydrates, proline and DPPH - radical scavenging activity. Salinity index at 12 dSm-1 showed that drought tolerant genotypes (MCC760 and MCC333) are also resistance to salinity but at 8 dSm-1 MCC759 drought sensitive located in salt resistance.

کلمات کلیدی

, رنگدانه های فتوسنتزی, کارتنوئید, پرولین, قند های محلول, شوری Key words: Photosynthetic pigments, Carotenoid, Proline, Soluble sugars, salinity
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021790,
author = {نباتی, جعفر and زارع مهرجردی, محمد and علی معصومی and کافی, محمد and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک},
booktitle = {دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {رنگدانه های فتوسنتزی، کارتنوئید، پرولین، قند های محلول، شوری Key words: Photosynthetic pigments; Carotenoid; Proline; Soluble sugars; salinity},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک
%A نباتی, جعفر
%A زارع مهرجردی, محمد
%A علی معصومی
%A کافی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%J دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]