دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری )

نویسندگان: محمد کافی , سعید خانی نژاد , جعفر نباتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوری است که می توان از آن در تولید علوفه در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد . یکی از مشکلاتی که امروزه در تولید گیاهان علوفه ای در این مناطق مورد توجه قرار گرفته است کاهش عملکرد علوفه در شرایط آبیاری با آب شور است. به همین منظور استفاده از کود های شیمیایی و بررسی اثرات فیزیولوژیکی آنها بر گیاه در ارتباط با عملکرد، میتواند ما را در جهت استفاده دقیق از نهاده ها در این مناطق یاری کند. در این راستا مطالعهای به منظور بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر در شرایط آبیاری با آب شور بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا با استفاده از آزمایش طرح های خرد شده به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل 16 دسیزیمنس بر متر آب آبیاری و کرتهای فرعی شامل سه سطح / 5 و 5 / تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی شامل سطوح شوری 2 نیتروژن از نوع اوره (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح فسفر از نوع سوپر فسفات تریپل (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار ) بودند. نتایج نشان دادکه مصرف نیتروژن و فسفر سبب افزایش محتوای نسبی کلروفیل، شاخص سطح سبز، فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه خشک شد . این نهاده ها تاثیر مثبت بیشتری را بر پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه در شوری پایین تر نسبت به شوری بالا داشتند . همبستگی بالایی نیز بین کلروفیل فلورسانس و شاخص سطح سبز با عملکرد علوفه وجود داشت.

کلمات کلیدی

, شاخص سطح سبز, فلورسانس کلروفیل, محتوای نسبی کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021805,
author = {کافی, محمد and خانی نژاد, سعید and نباتی, جعفر},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری},
booktitle = {دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {شاخص سطح سبز، فلورسانس کلروفیل، محتوای نسبی کلروفیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری
%A کافی, محمد
%A خانی نژاد, سعید
%A نباتی, جعفر
%J دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]