دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتار منش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج نشان داد که با افزایش سن گیاه و توسعه اجزای فتوسنتزی، سرعت افزایش وزن ریشه در شرایط غیر شور افزایش یافته و به حدود 70 میلی گرم در بوته در روز تا مرحله طویل شدن 60 و 40 میلی گرم در بوته در ، 20 و 30 دسی زیمنس به ترتیب حدود 30 ، ساقه رسید. طی این مدت سرعت افزایش وزن ریشه در سطوح شوری 10 روز بود. در فاصله زمانی بین طویل شدن ساقه و ظهور خوشه، سرعت افزایش وزن ریشه در سطوح مختلف شوری آب آبیاری کاهش یافت که این کاهش رشد در سطوح 10 و 20 دسی زیمنس بر متر چشمگیرتر بود. همچنین سهم آسیمیلات اختصاص یافته به بخش ریشه از کاشت بذر تا 20 و 30 دسی زیمنس بر متر بود. این در ، 9 و 10 % به ترتیب در سطوح شوری صفر، 10 ،22 ، 0 روز پس از کاشت) حدود 25 - شروع پنجه زنی ( 18 20 و 30 ، 25 و 26 % در سطوح شوری صفر، 10 ،21 ، 18 روز پس از کاشت (طویل شدن ساقه) به ترتیب به 34 - حالی است که این میزان در 35 دسی زیمنس بر متر تغییر یافت. افزایش تنش شوری، الگوی سیگموئیدی توسعه ریشه این گیاه را از طریق کاهش سرعت توسعه و اندازه اجزای آن تغییر داد هر چند ویژگی های ریختی مختلف ریشه ارزن پادزهری حساسیت متفاوتی به شوری آب آبیاری داشتند.

کلمات کلیدی

, ریشه, شورزیست, عمق نفوذ, طول تجمعی ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021806,
author = {عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and کافی, محمد and نظامی, احمد and امیر حسین خوشگفتار منش},
title = {تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری},
booktitle = {دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ریشه، شورزیست، عمق نفوذ، طول تجمعی ریشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A امیر حسین خوشگفتار منش
%J دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]