همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.)) )

نویسندگان: نسیم خالصی , محمود شور , ملیحه صمدی کاظمی , اصغر خوشنودیزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاه دانه با نام علمی(Nigella sativa L.) متعلق به خانواده آلاله و بومی مدیترانه شرقی است. به منظور مطالعه اثر کودهای دامی و نیتروژنه بر روی درصد جذب نیتروژن و پتاسیم از خاک توسط گیاه دارویی سیاهدانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عامل کود دامی شامل کود گاوی در 2 سطح(15 و30 تن در هکتار) و کود نیتروژنه به شکل اوره در 3 سطح(30، 60 و90 کیلوگرم در هکتار) مورد استفاده قرار گرفتند، همچنین یک کرت در هر تکرار به عنوان شاهد(عدم مصرف کود) به منظور مقایسه میانگین ها در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد کودهای گاوی و نیتروژنه باعث افزایش درصد جذب نیتروژن و پتاسیم از خاک توسط گیاه دارویی سیاه دانه نسبت به تیمار شاهد شدند، به طوری که تجمع نیتروژن و پتاسیم در بذرهای این گیاه به مراتب بیشتر از ساقه ها و برگ های آن بود. بالاترین درصد نیتروژن تجمع یافته در بذر(72/3%) با کاربرد 90 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار حاصل شد و بیشترین درصد نیتروژن تجمع یافته در ساقه و برگ(53/1%) در این گیاه با کاربرد 15 تن در هکتار کود گاوی بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس بالاترین درصد پتاسیم جذب شده توسط گیاه سیاه دانه در بذرها ، ساقه و برگ با کاربرد 30 تن در هکتار کود گاوی حاصل شد که اختلاف آن ها با شاهد معنی دار بوده است. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کود گاوی نسبت به کود شیمیایی نیتروژن، تأثیر بیشتری بر روی میزان جذب پتاسیم توسط گیاه سیاه دانه داشته است.

کلمات کلیدی

, سیاه دانه , کود دامی, کود نیتروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021808,
author = {نسیم خالصی and شور, محمود and ملیحه صمدی کاظمی and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.))},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سیاه دانه ،کود دامی،کود نیتروژن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.))
%A نسیم خالصی
%A شور, محمود
%A ملیحه صمدی کاظمی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]