مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (4), سال (2010-4) , صفحات (43-63)

عنوان : ( بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , جواد غلامیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی از روی جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور است. این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه تحقیق شامل تمام افراد شاغل در دانشکده ها است. نمونه آماری شامل تمام مسئولان، رئیس دانشکده، و ....

کلمات کلیدی

, نگرش های شغلی , جو سازمانی, دانشکده تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021812,
author = {طالب پور, مهدی and غلامیان, جواد},
title = {بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-9341},
pages = {43--63},
numpages = {20},
keywords = {نگرش های شغلی ، جو سازمانی، دانشکده تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور
%A طالب پور, مهدی
%A غلامیان, جواد
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2010

[Download]