علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (109-115)

عنوان : ( کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو )

نویسندگان: امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلسترومریا به عنوان یکی از گل های مهم شاخه بریده در دنیا عمدتا به روش این ویترو و با استفاده از ریزنمونه ریزوم تکثیر می شود. مشکل اصلی استفاده از این ریزنمونه، آلودگی بالای قارچی و باکتریایی می باشد بطوری که تهیه ریزنمونه استریل را با مشکل مواجه می کند. از این رو در این پژوهش تاثیر ترکیبات ضد عفونی کننده مختلفی چون هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، پنی سیلین، سفوتاکسیم و قارچ کش کاربندازیم بر کنترل آلودگی ریزنمونه های حاصل از ریزوم ارقام کارالیس و بردئوکس مورد بررسی قرار گرفت. ریز نمونه ها پس از ضدعفونی با ترکیبات مختلف در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 2/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) کشت شدند. بعد از سه هفته درصد آلودگی ریزنمونه ها برای تیماری های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار ریزنمونه ها با استفاده از قارچ کش کاربندازیم به میزان 4/0 درصد و ضد عفونی با استفاده از الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه وهیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت 20 دقیقه برای رقم کارالیس و ترکیب ضد عفونی با الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت20 دقیقه و سپس انتقال به محیط کشت حاوی 200 میلی گرم در لیتر پنی سیلین و استرپتومایسین برای رقم بردئوکس دارای کمترین میزان آلودگی بود. کنترل آلودگی در هر دو رقم بردئوکس وکارالیس تحت تاثیر کاربرد نانو ذرات نقره قرار نگرفت

کلمات کلیدی

, آلسترومریا, هیپوکلریت سدیم, کلرید جیوه, آنتی بیوتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021815,
author = {شهریاری, امیرغفار and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and مشتاقی, نسرین},
title = {کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {109--115},
numpages = {6},
keywords = {آلسترومریا، هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، آنتی بیوتیک، کاربندازیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو
%A شهریاری, امیرغفار
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A مشتاقی, نسرین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]