آینه معرفت, دوره (23), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (103-121)

عنوان : ( مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مبانی انسان شناسی برخی از فلاسفه پست مدرن و اهداف تربیتی مترتب بر آن، موضوعات اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. که در این خصوص، ابتدا مفروضات انسان شناسی برخی از نمایندگان اصلی این مکتب- مثل مارتین هایدگر، فردریش نیچه، میشل فوکو، ریچارد رورتی و ژان فرانسوا لیوتار در باره چیستی انسان، چگونگی مسئولیت انسان، انسان زمینی یا انسان مابعدالطبیعی، انسان محصول گفتمان، طبیعت تاریخی انسان و انسان و نیروهای اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و د ر پایان ضمن اشاره به این مطلب که اکثر فلاسفه مورد نظر، نیل به انسان برتر را غایت اساسی نظام تربیتی می دانند، که هدفی زمینی و فاقد رویکردهای معنوی به انسان و هدف زندگی اوست. از طرفی دیگر این هدف نمی تواند به عنوان هدف یک نظام تربیتی در نظر گرفته شود، بلکه صرفا این هدف بطور فردی قابل دستیابی است، زیرا عملا هیچ برنامه ریز یا مربی در یک نظام تربیتی قادر به فرا رفتن از گفتمان زمانه و ارائه آنها به دانش آموزان نمی باشد و این وظیفه صرفا نوعی فعالیت خود جوش از سوی فرد است. در مجموع می توان عدم توجه به اهداف معنوی زندگی انسان، وجود تناقض میان اهداف و لوازم تربیتی، وجود ابهام و نسبی گرایی در بیان اهداف تربیتی و عدم پذیرش دیگری به عنوان هدایتگر جریان تربیت را به عنوان مهم ترین انتقادهای وارده بر دیدگاههای فلاسفه پست مدرن درباره اهداف تعلیم و تربیت برشمرد

کلمات کلیدی

, مبانی انسان شناسی, پست مدرن, ابرانسان و اهداف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021821,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and عالی, مرضیه},
title = {مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن},
journal = {آینه معرفت},
year = {2010},
volume = {23},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-8010},
pages = {103--121},
numpages = {18},
keywords = {مبانی انسان شناسی، پست مدرن، ابرانسان و اهداف تربیتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A عالی, مرضیه
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2010

[Download]