بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس )

نویسندگان: محسن کهرم , پیام حق پرست , سیدمحمد جوادی مال آباد , مهدی شفاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلکتور های سوپر هیتر، بخار را از تعداد زیادی لوله دریافت می کنند که در فواصل مختلفی از مرکز کلکتور به آن جوش خورده اند. دیده شده است که لوله های آورنده بخار از محل جوش به کلکتور شکسته شده و از آن جدا می شوند. در نتیجه مقدار زیادی بخار از بویلر خارج و تلف می شود. در مطالعات اولیه دو عامل خستگی و تنش های حرارتی در مفصل جوشکاری از عوامل شکست تشخیص داده شدند. مطالعات میکروسکوپیک از مفصل جوش و متالوگرافی اثر عامل خزش را در شکست رد می کنند. اما شبیه سازی عددی نشان می دهند که در نقاط دور از مرکز کلکتور، تنش های وارده بر مفصل جوش دور از حد تحمل بوده و در این نقاط شکست انجام می شود. نتایج بر اتفاقات گزارش شده منطبق هستند. بر این اساس برای کاهش تنش های حرارتی دستورالعمل جدیدی در شکل دهی لوله ها تهیه و مسیر لوله ها به شکل جدیدی اصلاح و بر اساس آن نصب و جوشکاری شدند.

کلمات کلیدی

, هدر, سوپرهیتر, تنش های حرارتی Steam collector, Super heater, Thermal stresses
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021832,
author = {کهرم, محسن and حق پرست, پیام and جوادی مال آباد, سیدمحمد and شفاهی, مهدی},
title = {بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هدر، سوپرهیتر، تنش های حرارتی Steam collector; Super heater; Thermal stresses},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس
%A کهرم, محسن
%A حق پرست, پیام
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A شفاهی, مهدی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]